ဓားလောကရဲ့သူရဲကောင်း အပိုင်း(၂၀)


Daily Show, International Series, Programs November 16, 2020 5:08 pm

‌်ေး‌ြ်ေုး‌ေို်ြ‌ေး််ိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ‌်ြေို‌ြ်ေု

 

‌်ေြိ‌ေုးိိ်ိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြိ်ြ‌ေို်း‌်ေ

 

 

‌ေိ်ြး‌ေိ်ု‌ြ်ေု‌ေ'််ြ်ြ်ြး််ြ်ြ်ြု်ြိုြ‌ေ‌ေ