မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း Union infrastructure teamမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့……..

Union infrastructure team မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးညီညီေအာင္တို႔ဟာ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္ ေန႔က မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရး ဦးစီးဌရာနမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားတဲ့ ကုန္းတန္းႀကီး ေက်း႐ြာ၊ ေလသာကုန္းေက်း႐ြာ၊ သိုက္ဝါးကုန္းေက်း႐ြာ၊ ဆားေမွာ္ေက်း႐ြာ၊ ေအာင္သာေက်း႐ြာ၊ မရမ္းေက်း႐ြာတို႔အားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္.....

တဆက္တည္းမွာပဲ ေက်း႐ြာမတည္ရန္ပုံ ေငြစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ေလသာကုန္း ေက်း႐ြာႏွင့္သိုက္ဝါးကုန္းေက်း႐ြာတို႔အား လည္းေကာင္း၊ Cash For Work စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ ေနတဲ့ ေအာင္သာေက်း႐ြာအားလည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ မရမ္းေက်း႐ြာကုန္ထုတ္လမ္းေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉးဦးျမသိန္းဝင္း၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းTeam Leader ဦးျမတ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္infrastructure ဦးသီဟေဇာ္ႏွင့္ျပည္နယ္ infrastructure ေဒၚၿငိမ္းသူဇာတို႔မွ အတူလိုက္ပါခဲ့ၾကၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္......

အခုလို စစ္ေဆးရာမွာေတာ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လွည့္ပတ္ ထိန္းသိမ္းေရးရန္ပုံေငြစုေဆာင္းထားရွိရန္၊ Cash for Work စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို သတ္မွတ္ ကာလအတြင္းအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွမျပတ္ႀကီးၾကပ္ရန္၊ ေက်း႐ြာမတည္ ရန္ပုံေငြ စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ စသည္တို႔ကိုမွာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး phase out ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးမွာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္......

Sourse / Photo ; ဧဧေလး

%d bloggers like this: